FAQ- Pierwsza pomoc
Moje konto Moje konto

Kasy i drukarki fiskalne - najczęstsze pytania podatników

Kasy i drukarki fiskalne - najczęstsze pytania podatników

 

PRZYSŁUGUJĘCE ODPISY

 

1. KIEDY MOGĘ UZYSKAĆ ODPIS PRZY ZAKUPIE KASY FISKALNEJ?

W momencie rozpoczęcia rejestrowania sprzedaży poprzez kasy/drukarki fiskalnej nabywacie Państwo prawo do odliczenia od podatku VAT - 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Odliczenie 90% ceny netto dotyczy tylko pierwszego zakupie kas na danym NIP-ie.

Warunki odliczenia:

 • przedłożenie przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed terminem (najpóźniej jeden dzień przed) zaczęcia rejestrowania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich użytkowania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania,
 • zaczęcie rejestrowania w terminie (czyli pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc),
 • kasy/drukarki fiskalne spełniające aktualne warunki i kryteria techniczne,
 • złożyć w US dowód zapłaty pełnej należności za kasę/drukarkę fiskalną, której odliczenie dotyczy.

Odliczenie 90% ceny netto kasy jest realizowane w następujący sposób:

 • odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym (kwota do zapłaty z deklaracji VAT);
 • kiedy jednak podatek do zapłaty nie nastąpił - płatnik dostanie zwrot w gotówce, jednak nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym aniżeli:
  • 25% przysługującego płatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia) - kiedy rozlicza się miesięcznie;
  • 50% tej kwoty- kiedy rozlicza się kwartalnie.Jeśli realizujesz jedynie czynności zwolnione z podatku, możesz uzyskać zwrot zamiast odliczenia. Warunki takie jak powyżej. Zwrot następuje na Twój wniosek złożony do US.

2. KIEDY I PRZY JAKICH WARUNKACH ZOBOWIĄZANY JESTEM DO ZWROTU KWOTY ODPISU?

Jeśli w ciągu 3 lat od dnia zaczęcia rejestrowania poprzez kasy/drukarki fiskalnej:

 • zakończyłeś prowadzenie działalności,
 • rozpoczęto względem Twojej firmy postępowanie likwidacyjne,
 • ogłoszono upadłość Twojej firmy,
 • dokonałeś sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w którym zainstalowano kasę,
 • dokonałeś odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w §7 i 8 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych,
 • nie wykonujesz obowiązkowe przeglądy kasy co 24 m-cy,
 • zakończyłeś używanie kasy/drukarki fiskalnej,
 • naruszyłeś przepisy określone w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych i warunków użytkowania kas fiskalnych,

jesteś zobligowany do zwrotu odliczonej lub zwróconej przez urząd kwoty.

Zobowiązanie zwrotu zaistnieje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału (w zależności od okresu rozliczeniowego VAT), w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Zwrotu trzeba wykonać w następującym terminie:

 • w terminie złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, czyli do 25 dnia miesiąca następującego po ww. dniu, albo
 • do końca następnego miesiąca po ww. dniu w przypadku podatników dokonujących wyłącznie czynności zwolnionych albo podatników zwolnionych podmiotowo.

SPRZEDAŻ NA KASIE FISKALNEJ

1. JAK POSTĄPIĆ, JEŚLI POMYŁKOWO SPRZEDANO TOWAR ZE ZŁĄ CENĄ?

Jeśli sprzedaż na kasie jest już zakończona, tzn . zatwierdzona klawiszem "gotówka", paragon jest zamknięty i nie można już dokonać anulacji. Wtedy możesz jedynie sporządzić PROTOKÓŁ BŁĘDNEJ SPRZEDAŻY ( wzór do pobrania) , w którym opiszesz po krótce zaistniałą sytuację i dołączysz błędny paragon. Jeszcze raz dokonaj sprzedaży towaru/usługi i daj paragon klientowi. Należy załozyć ZESZYT KOREKT, w którym będziesz w przyszłości w wypadku ponownych pomyłek umieszczać Protokoły. Należy pamiętać, żeby w rozliczeniu miesięcznym uwzględnić wszystkie odnotowane Protokoły błędnej sprzedaży.

2. KTÓRE DOKUMENTY DAJĘ KLIENTOWI, JEŚLI WYSTAWIAM MU FAKTURĘ I PARAGON?

Wystawiając fakturę do paragonu fiskalnego zabierz od nabywcy paragon i dołącz go (np. zepnij zszywaczem) do kopii faktury pozostającej w Twojej dokumentacji. Klient dostaje od Ciebie oryginał faktury.

 

CO ZROBIĆ W WYPADKU AWARII KASY FISKALNEJ?

1. JAK REJESTROWAĆ SPRZEDAŻ, JEŚLI KASA FISKALNA ZEPSUŁA SIĘ I JEST W SERWISIE?

Kiedy kasa jest zepsuta, należy rejestrować ewidencjonować obrót poprzez fiskalną kasę rezerwową. Jeśli takiej kasy nie posiadasz, albo kiedy kasa rezerwowa także jest zepsuta: NIE MASZ PRAWA do prowadzenia sprzedaży.

 

JAKIE SĄ OBOWIĄZKOWE RAPORTY

1. MOJA KASA MA DUŻO RÓZNORODNYCH RAPORTÓW. KTÓRE RAPORTY POWINIENEM ZAWSZE WYKONYWAĆ?

Jesteś zobowiązany do wykonywania raportów zerujących. Należy pamiętać, żeby wykonać:

 • raport fiskalny dobowy - po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, nie później jednakże niż przed wykonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym,
 • raport fiskalny miesięczny - po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu.

Pozostałe raporty dają Ci obraz dokonywanych na Twojej kasie transakcji i nie są obowiązkowe.

2. KIEDY NALEŻY WYKONAĆ FISKALNY RAPORT MIESIĘCZNY?

Fiskalny raport miesięczny można wykonać dopiero po ZAMKNIĘCIU miesiąca, tzn. najwcześniej następnego dnia po zakończeniu miesiąca, np. Raport miesięczny za LUTY wykonasz dopiero 1 MARCA.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ W WYPADKU ZMIANY MIEJSCA INSTALACJI KASY FISKALNEJ?

ZLIKWIDOWANY ZOSTAŁ JEDEN PUNKT HANDLOWY, NATOMIAST KASĘ PRZENIEŚLIŚMY DO SIEDZIBY FIRMY. CZY TRZEBA COŚ ZROBIĆ Z KASĄ FISKALNĄ?

Jeżeli zmieniasz miejsce instalacji kasy jesteś zobowiązany o tym powiadomić US (wzór do pobrania): podajesz nowe miejsce instalacji i określasz, czy kasa będzie urządzeniem głównym, czy przechodzi do nowego miejsca jako rezerwowa. Powiadom także swój serwis - należy zmienić nagłówek wpisując nowe miejsce instalacji kasy.

 

LIKWIDUJESZ FIRMĘ -> NALEŻY WYKONAĆ ODCZYT KASY FISKALNEJ

1. CO NALEŻY ZROBIĆ Z KASĄ FISKALNĄ, JEŚLI ZLIKWIDOWAŁEM FIRMĘ?

W wypadku likwidacji działalności gospodarczej, trzeba bezwzględnie wykonać odczyt z pamięci urządzenia fiskalnego w obecności urzędnika z właściwego Urzędu Skarbowego oraz uprawnionego serwisanta urządzenia. Tak więc likwidacja firmy, wiąże się bezpośrednio z likwidacją urządzenia fiskalnego - US musi wykreślić je ze swojej ewidencji. Należy przedłożyć w US pismo z prośbą o wykonanie odczytu z pamięci kasy fiskalnej (wzór do pobrania), pozostaw swój numer telefonu i czekaj na informację o terminie odczytu. PAMIĘTAJ, żeby powiadomić serwis, gdyż musi on przygotować wymagane wydruki z kasy.

2. CO POWINNO SIĘ ZROBIĆ KASĄ FISKALNĄ PO WYKONANYM JUŻ ODCZYCIE?

Kasa po odczycie jest 'zamknięta' i nie może być w dalszym ciągu użytkowana. Możesz ją zatrzymać i przechowywać przez okres pięciu lat (np. Jeżeli myślisz o powtórnym uruchomieniu kasy po wymianie modułu fiskalnego,ale musisz sprawdzić, czy Twoje urządzenie ma aktualną homologacje MF) albo przekazać do serwisu/producenta, gdzie kasa zostanie po trzech miesiącach zezłomowana a jej pamięć fiskalna komisyjnie zniszczona.

 

KSIĄŻKA SERWISOWA

1. PODCZAS REMONTU SKLEPU ZGUBILIŚMY KSIĄŻKĘ KASY. CO TRZEBA W TAKIM WYPADKU ZROBIĆ?

W wypadku utraty książki kasy rejestrującej musisz niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego (wzór do pobrania). W następnej kolejności zwrócić się do serwisu z kopią pisma złożonego w US. Na tej podstawie serwis wyda Ci duplikat książki Na stronie tytułowej tej książki kasy rejestrującej musi być umieszczony napis "DUPLIKAT".

 

2. SKOŃCZYŁA NAM SIĘ KSIĄŻKA SERWISOWA. CO TRZEBAW TAKIM WYPADKU ZROBIĆ?

Powiadom o tym fakcie swój serwis. Otrzymasz nową książkę serwisową z adnotacją 'KONTYNUACJA'.

PAMIĘTAJ!!! Masz obowiązek posiadać książkę serwisową, która jest zawsze w miejscu użytkowania kasy, dostępna na każde żądanie serwisu i przedstawicieli US.

 

ZMIANA SERWISU

Jeżeli z jakiś względów chcesz zmienić serwis, musisz wystąpić do Producenta urządzenia z wnioskiem o przekazanie serwisu podając powód Twojej decyzji i sugerując nowy serwis.